Ajeti šifa (ajeti izliječenja)

       Kaže lmam El-Kušejri, Allah mu se smilovao:” Razbolilo mi se dijete opakom bolešću, pa sam morao tražiti lijeka, i zabrinuo sam se, pa sam u snu vidio Poslanika, s.a.w.s. i potužio mu se, pa mi je rekao:” A gdje su  Ajeti-š-šifa?” ,pa sam se pribrao i razmislio o njima, a oni se nalaze na šest mjesta u Kur’anu. Sakupio sam ih na jednu stranicu i učio ih djetetu nekoliko puta sa nijjetom lijeka i dijete je sa Allahovom voljom izliječeno.” Ko od ljudi uči Ajeti-š-šifa i napiše na čist papir namirisan lijepim mirisom prelije sa vodom, pa napoji bolesnika biće izliječen sa Allahovom dozvolom.

ajatu šifaMuslimani traže lijek od bolesti učeći:-“Ajete-š-šifa”, koji su spomenuti u Kur’an-i Kerimu. Kada Allah, dž.š. kaže:

Ve ješfi sudure kavmin mu’minin…”I grudi vjernika ću zaliječiti” (EtTewba, 14.ajet)

Ve šifaun lima fissudur…. i lijek za vaša srca”. (Junus,57.ajet)

Fihi šifaun linnas. “U njemu je lijek ljudima”. (En-Nahl,69.ajet)

Ve nunezzilu mine-l-Kur’ani ma huve šifaun ve rahmetun lil mu’minin. “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima” (El-Isra,82.ajet)

Ve iza meridtu fe huve ješfin.”i koji me, kad se razbolim, liječi”. (Eš-Šu’ara,80.ajet)

Kul huve lillezine amenu huda ve šifa. “Reci: On je vjernicima uputstvo i lijek”. (Fussilet,44.ajet)

Hadisi Poslanikove, s.a.w.s. medicine takodje kažu:”Zaista je Allah za svaku bolest dao i lijek, poznao ga je, ko je spoznao, a nije ko ga nije spoznao.” (Prenosi lbn Madždže).

Prenosi se da je Ibrahim, a.s. jednom pitao Allaha,dž.š.: “Ja Rabbi, od koga je bolest – pa mu je Allah, dž.š. rekao “Od Mene,” “A od koga je lijek?” Gospodar je rekao: “Od Mene.” “Pa šta će nam doktor?” Pa je Allah, dž.š. rekao: “Preko njega je poslan lijek.”