Istihara namaz

kuran_1     Hvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda s.a.w.s.

Pa rob na ovom dunjaluku prolazi kroz iskušenja i srdžbe te ima potrebu, onda kada se nađe u kakvoj nedoumici, da se prikloni svome Gospodaru i Njemu prepusti svoj problem.

A jedan od najvećih ibadeta kod psihičke rastrojenosti i zbunjenosti čovjeka je da klanja istiharu namaz na koji nas je uputio Resullah, s.a.w.s.

Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., i kaže:
“Allahov Resul, s.a.w.s., nas je podučavao istihari u svakoj stvari kao što nas je podučavao suri iz Kur’ana, pa je rekao: Kad neko od vas bude obuzet kakvom brigom neka klanja dva rekata, osim farzova, a zatim nek prouči ovu dovu:

Allahume inni estehiruke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudretike ve es’eluke min fadlike-l-‘azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve ta’lemu ve la a’lemu, ve Ente ‘allamu-l-gujubi. Allahume in kunte ta’lemu enne haze-l-emre (navesti ime stvari) hajrum li fi dini ve me’aši ve ‘akibeti emri, fakdirhu li ve jessirhu li summe barik li fihi, fe in kunte ta’lemu enne haze-l-emre šerrun li fi dini ve me’aši ve ‘akibeti emri, fa-srifhu ‘anni va-srifni ‘anhu va-kdir lije-l-hajre hasu kane, summe-rdini bihi. Kale-llahu te’ala: “Ve šavirhum fi-l-emri, fe iza ‘azemte fe-tevekkel ‘ale-llah“.

Što u prijevodu na Bosanski jezik glasi:

O Allahu, ja tražim Tvoju uputu (u odabiru) Tvojim znanjem i i tražim mogućnost izbora Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imaš moć, a ja nemam. I Ti znaš, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako u Tvom znanju, ova stvar (navesti ime stvari) je dobra za mene i na dunjaluku i na ahiretu, (ili: moju vjeru, moj život i moje poslove) onda mi je propiši, olakšaj mi je i podaj mi bereket u njoj. A ako je u Tvom znanju ona loša po mene i moju vjeru, moj život i moje poslove, (ili: za mene na dunjaluku i ahiretu) onda me odalji od nje, (i nju od mene), i podaj mi dobro gdje god se to nalazilo, i zadovolji me sa time.”

Važne napomene:

1. Navikavaj sebe na klanjanje istihare namaza u svakoj stvari, ma koliko bila mala.

2. Budi sasvim ubijeđen da će te Uzvišeni Allah naputiti na ono što je dobro. Budi dobro budnog srca za vrijeme dove, razmišljaj o njoj i pokušaj razumiti njena uzvišena značenja.

3. Nije ispravno da istihara dovu učis nakon farz namaza već to mora biti nakon dva rekata nafile koji se klanjaju extra za ovu problematiku.

4. Ako želis da uputiš istihara dovu nakon neke od nafila (sunneta) koji se klanjaju uz farzove ili nakon duha namaza i slično.. može ali pod uvjetom da prije stupanja u namaz nanijetiš istiharu. A ako si već nanijetio dotičnu nafilu a ne istiharu te počeo s namazom onda to nije dovoljno.

5. Ako budeš imao potrebu da klanjaš istiharu namaz u periodu kada je zabranjeno klanjati onda se strpi sve dok ne nastupi vrijeme dozvole. A ako je potreba takva da ne ostavlja prostora odgađanju onda klanjaj i u tim terminima i uputi istiharu (molbu za ono što je bolje i korisnije).

6. Ukoliko te nešto spriječava da obaviš namaz, kao što je hajz kod žene, onda pričekaj dok zapreka ne prestane. A ako će stvar zbog koje klanjaš istiharu proći, a ti u takvom stanju (ne smiješ klanjati), onda samo prouči dovu, bez namaza.

7. Ukoliko ne znaš napamet dovu istihare onda je čitaj s papira ili iz knjige. A bolje je da je znaš napamet.

8. Dovu istihare možes proučiti u samom namazu – prije selama a poslije tešhehhuda – a dozvoljeno je i poslije selama, nakon ta dva rekata…

9. Nakon što si klanjao istiharu namaz ti pristupi onom čemu si naumio i ne čekaj snove u vezi sa tim.

10. Ukoliko ti ne postane jasno ono koje je bolje, dozvoljeno je da ponoviš istiharu.

11. Nemoj ovoj dovi ništa dodavati niti od nje išta oduzimati. I strogo se zadrži na onom kako je navedeno u časnom hadisu.

12. Nemoj da ti hewaa (strast) bude sudac za ono što sebi odabereš kao ispravnije. Jer, možda je bolje za tebe ono u čemu se suprostavljaš svojoj strasti.

13. Ne zaboravi da se posavjetuješ sa mudrima i čestitima te tako sastaviš istiharu i konsultovanje.

14.Nemoj nasjedati na priče raznoraznih nena ,hadžinica i hadžija,kako ti oni mogu klanjati istiharu,pa ti onda pune glavu budalaštinama i izmišljotinama.Istiharu klanja svako za sebe.

subhanallah zikr istihara namaz   Način klanjanja istihare-namaza je opisan u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu a prenosi ga Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhuma, u kom kaže: “Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, nas je učio istihari kod svih odluka kao što nas je poučavao kur’anskim surama, rekao bi: ‘Kada neko od vas ima namjeru da uradi neku (za njega važnu) stvar, neka klanja dva rekata nafile, a zatim prouči:

   Allahumme, inni estehiruke bi’ilmike ve estakdiruke bikudretike, ve es’eluke min fadlike-l-azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve t’alemu ve la e’alemu, ve ente ‘allamul-gujub! Allahumme in kunte t’alemu enne hazel-emre hajrun li fi dini ve me’aši ve ‘akibeti emri’, ili je rekao: ‘Adžili emri ve adžilihi’, ‘fakdirhu li ve jessirhu li summe barik li fihi, ve in kunte t’alemu enne hazel-emre šerrun li fi dini ve me’aši ve ‘akibeti emri, ili je rekao: fi ‘adžili emri ve adžilihi’ fasrifhu ‘anni vasrifni ‘anhu vakdir lije-l-hajre hajsu kane, summe raddini bihi.

(Allahu moj, ja ti činim istiharu sa Tvojim znanjem, tražim od Tvoje Svemoći, i molim iz Tvoje dobrote, jer Ti određuješ a ne ja, i Ti znaš a ja ne znam, i Ti si poznavalac svih tajni. Allahu moj, ako je ova stvar dobra za mene, za moju vjeru i život, i ima dobre posljedice na oba svijeta, odredi mi je, olakšaj i bereket mi daj u njoj. A ako je ova stvar štetna po moju vjeru i život, i ako su joj posljedice loše na ovom i onom svijetu, odbij je od mene, i odbij mene od nje, i odredi mi dobro gdje god bilo, i učini me zadovoljnim njime kako god da bude), i onda treba spomeniti svoju potrebu (odluku).” Hadis bilježi Buharija (1166) u svom Sahihu.

    Prema tome, istihara se ne klanja da bi se nešto doznalo ili sa njom riješili neki problemi među ljudima niti treba klanjati neko za negog ili za nešto. Nego kao što je došlo u hadisu, sa klanjanjem istihare čovjek traži od Allaha da odredi, olakša i da bereket u onome što je odlučio da uradi ako je u tome hajr za njega, njegovu vjeru i život i ima dobre posljedice na oba svijeta, a ako je u tome što je odlučio da uradi šteta za njegovu vjeru i život, i ima loše posljedice na oba svijeta, traži od Allaha da to odbije od njega i da ga odvrati od te namjere.

    Takođe, nakon klanjanja istihare nije prenešeno da treba sanjati nešto po tom pitanju gdje će mu se u snovima staviti na znanje šta da radi, niti treba da očekuje da će dobiti neko posebno nadahnuće u sebi po kojem će biti usmjeren kako i šta da radi.
Na njemu je da počne raditi ono što je namjeravao i da se osloni na Allaha.